Jak określić ogólny budżet fabryki

Utworzenie ogólnego budżetu fabryki pozwala ocenić, czy szacowane koszty są zgodne z kosztami rzeczywistymi. Porównanie miesięcznych kosztów ogólnych produkcji z rzeczywistymi wydatkami produkcyjnymi da ci jaśniejszy obraz tego, czy twoja działalność jest opłacalna, czy nie, a ponadto, czy działalność fabryki jest zrównoważona w perspektywie długoterminowej. Jeśli rentowność okazała się nieuchwytna, dokładniejsza analiza budżetu może pomóc w określeniu, jakie nadmierne koszty fabryki można zmniejszyć.

Zidentyfikuj koszty ogólne fabryki

Narzut produkcji składa się z kosztów poniesionych w procesie produkcyjnym pomniejszonych o bezpośrednie koszty materiałów i robocizny. Koszty ogólne fabryki znajdują się na hali produkcyjnej i poza nią. Niektóre koszty hali produkcyjnej to wynagrodzenia kierowców wózków widłowych, pracowników przeładunkowych, inspektorów produktów, inspektorów kontroli jakości oraz personelu zajmującego się naprawami i konserwacją sprzętu. Koszty poniesione poza halą produkcyjną obejmują media, koszty ubezpieczenia i podatki od nieruchomości dla zakładu produkcyjnego.

Oszacuj swoje całkowite koszty

Podczas tworzenia budżetu szacujesz wielkość produkcji wraz ze wszystkimi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Budżety są zwykle przygotowywane co roku i podzielone na miesiące. O ile twoje operacje produkcyjne nie uległy radykalnej zmianie, możesz wykorzystać budżet z poprzedniego roku jako punkt wyjścia.

Dane budżetowe są aktualizowane o wszelkie zmiany cen w porównaniu z cenami z poprzednich lat, podczas gdy wynagrodzenia pośrednie są oparte na szacunkowej liczbie godzin pracy pośredniej, które są związane z utrzymaniem linii produkcyjnej i działaniami pomocniczymi, takimi jak naprawy i konserwacja.

Określ koszt jednostkowy

Podzielenie całkowitych kosztów fabryki w Twoim ogólnym budżecie produkcji przez liczbę jednostek, które oszacujesz, że zostaną sprzedane lub wyprodukowane, zapewnia, że ​​wszystkie jednostki mają równy udział w kosztach ogólnych fabryki. Aby obliczyć szacunkowy koszt na jednostkę, podziel całkowite koszty przez szacowany przebieg produkcji.

Załóżmy na przykład, że całkowite koszty ogólne fabryki wynoszą 30 000 USD, a szacowana roczna produkcja to 10 000 sztuk. Podziel 30 000 USD na 10 000 jednostek, aby uzyskać koszt ogólny fabryki w przeliczeniu na jednostkę w wysokości 3 USD.

Dostosuj cenę sprzedaży

Korzystanie z formuły kosztów ogólnych produkcji i obliczanie całkowitych kosztów na jednostkę pomoże Ci określić, czy musisz dostosować cenę sprzedaży. Dodaj bezpośrednie koszty materiałów, bezpośrednie koszty pracy i koszty ogólne fabryki, a następnie podziel tę liczbę przez całkowitą liczbę wyprodukowanych jednostek.

Załóżmy na przykład, że bezpośrednie koszty materiałów i robocizny wynoszą 50 000 USD, koszty ogólne fabryki to 20 000 USD i produkujesz 50 000 jednostek. Podziel 70 000 USD przez 50 000, aby uzyskać koszt jednostkowy 1,40 USD. Twoja cena sprzedaży musi przekraczać 1,40 USD, aby uzyskać zysk na każdej sprzedaży. Możesz dostosować swoją marżę zysku, zwiększając cenę sprzedaży na jednostkę przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji.