Finansowe aspekty biznesu

Finanse to funkcja biznesowa, która wykorzystuje liczby i narzędzia analityczne, aby pomóc menedżerom w podejmowaniu lepszych decyzji. Każdy właściciel firmy musi poznać przynajmniej podstawowe zasady finansowe, aby efektywnie prowadzić swoją firmę. Finanse pomagają kierownictwu uzyskać jasne zrozumienie aktualnej sytuacji finansowej firmy, w szczególności tego, czy biznes jest rentowny, czy nie. Firmy różnej wielkości odnoszą korzyści z dokładnego planowania finansowego, aby prowadzić działalność stale na ścieżce do przyszłego wzrostu.

Prognozowanie i planowanie

Podczas procesu planowania kierownictwo określa liczbowo cele na najbliższe 12 miesięcy lub w przypadku planu długoterminowego na trzy lata lub dłużej. Kierownictwo firmy określa następnie działania, które należy podjąć, oraz ramy czasowe, aby cele zostały osiągnięte. Finanse wchodzą w grę, gdy kroki działania są konwertowane na prognozowane liczby przychodów i wydatków.

Menedżerowie z doświadczeniem w planowaniu finansowym są w stanie tworzyć prognozy, które są osiągalne, ale agresywne. Muszą również mieć wystarczającą wiedzę na temat działalności firmy, aby tworzyć arkusze kalkulacyjne modeli finansowych w oparciu o realistyczne założenia.

Rachunkowość i wyniki pomiarów

Rachunkowość to dział finansów odpowiedzialny za ewidencję danych finansowych i tworzenie sprawozdań finansowych, które przedstawiają wyniki operacyjne firmy, a także inne krytyczne funkcje, takie jak zgodność podatkowa. Rachunkowość ma własny zestaw zasad i standardów dotyczących rejestrowania informacji finansowych i prezentacji wyników, zwanych ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości lub GAAP. Ścisłe przestrzeganie standardów pozwala kierownictwu firmy mieć pewność, że otrzymywane oświadczenia są kompletne i dokładne.

Finance idzie o krok dalej i interpretuje wyniki. Analiza wariancji jest wykonywana w celu porównania rzeczywistych wyników w celu prognozowania i odkrywania przyczyn ujemnych lub dodatnich odchyleń. Pracownicy finansowi porównują wyniki finansowe firmy z wynikami innych firm z branży, aby sprawdzić, czy firma osiąga wyniki powyżej lub poniżej średniej w porównaniu z innymi firmami.

Monitorowanie pozycji gotówki

Wszystkie firmy, szczególnie te mniejsze, które nie mają dużych rezerw gotówkowych lub zdolności kredytowej, muszą zawsze zwracać uwagę na swoją sytuację gotówkową - wpływy i wypływy gotówki. Dział finansów jest odpowiedzialny za prognozowanie przepływów pieniężnych, aby zapobiec potencjalnie destrukcyjnym niedoborom gotówki. W małej firmie może to oznaczać poważne problemy, takie jak brak możliwości zapłaty pracownikom na koniec tygodnia.

Inwestowanie nadwyżki gotówki w celu osiągnięcia maksymalnego zwrotu jest również częścią funkcji finansowej. W większych firmach te działania inwestycyjne odbywają się na co dzień i polegają na stałym monitorowaniu rynków finansowych w celu doboru najlepszych inwestycji, takich jak np. Program emerytalny firmy.

Analiza do podejmowania decyzji

Finanse można porównać do zestawu narzędzi do zarządzania firmą. Narzędzia pomagają odpowiedzieć na pytania, którymi kierownictwo musi się zająć przy podejmowaniu małych i dużych decyzji. Niewielką decyzją może być wynajęcie lub zakup nowej kserokopiarki. Poważną decyzją, w przypadku której finanse zapewniają wskazówki, może być zakup konkurenta w celu szybszego rozwoju firmy.

Celem gromadzenia danych, a czasami skomplikowanego modelowania finansowego wykorzystywanego w finansach, jest zapewnienie, że firma najefektywniej wykorzystuje swoje ograniczone zasoby, w tym kapitał, zasoby ludzkie i zdolności produkcyjne.