Zalety i wady prognozowania metod produkcji i zarządzania operacjami

Organizacje wykorzystują metody prognozowania produkcji i zarządzania operacjami do wdrażania strategii produkcyjnych. Prognozowanie obejmuje użycie kilku różnych metod szacowania w celu określenia możliwych przyszłych wyników dla firmy. Planowanie tych możliwych wyników jest zadaniem zarządzania operacjami. Ponadto zarządzanie operacyjne obejmuje zarządzanie procesami wymaganymi do wytwarzania i dystrybucji produktów. Do ważnych aspektów zarządzania operacjami należy tworzenie, rozwijanie, wytwarzanie i dystrybucja produktów dla organizacji.

Zalety prognozowania

Organizacja korzysta z różnych modeli prognozowania, aby ocenić możliwe wyniki dla firmy. Metody stosowane przez daną organizację będą zależeć od dostępnych danych i branży, w której działa organizacja. Podstawową zaletą prognozowania jest to, że dostarcza firmie cennych informacji, które firma może wykorzystać do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości organizacji. W wielu przypadkach prognozowanie wykorzystuje dane jakościowe, które zależą od oceny ekspertów.

Wady modeli prognostycznych

Nie można dokładnie przewidzieć przyszłości. Ze względu na jakościowy charakter prognozowania firma może opracować różne scenariusze w zależności od interpretacji danych. Z tego powodu organizacje nigdy nie powinny polegać w 100% na żadnym modelu prognozowania. Jednak organizacja może skutecznie wykorzystywać modele prognostyczne z innymi narzędziami analizy, aby zapewnić organizacji możliwie najlepsze informacje o przyszłości. Podjęcie decyzji w sprawie złej prognozy może doprowadzić do ruiny finansowej organizacji, dlatego organizacja nigdy nie powinna opierać decyzji wyłącznie na prognozach.

Zalety zarządzania operacjami

Zarządzanie operacyjne może pomóc organizacji w realizacji celów strategicznych, strategii, procesów, planowania i kontrolingu. Jednym z głównych celów zarządzania operacyjnego jest efektywne zarządzanie zasobami organizacji, tak aby organizacja mogła zmaksymalizować potencjał produktów lub usług wytwarzanych lub oferowanych przez firmę. W zależności od organizacji zarządzanie operacyjne może obejmować zarządzanie zasobami ludzkimi, materiałami, informacją, produkcją, zapasami, transportem, logistyką, zakupami i zaopatrzeniem.

Wady zarządzania operacyjnego

Zarządzanie operacjami zależy od wielu różnych komponentów w organizacji współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia sukcesu. Nawet jeśli kierownictwo operacyjne wdroży skuteczny plan, jeśli kierownictwo operacyjne nie wykona prawidłowo planu, plan najprawdopodobniej zawiedzie. W organizacji często dochodzi do błędów w łańcuchu zdarzeń od produkcji do sprzedaży. Dlatego zarządzanie operacyjne wymaga koordynacji funkcji operacyjnych, marketingu, finansów, księgowości, inżynierii, systemów informatycznych i zasobów ludzkich, aby odnieść sukces w organizacji. Stanowi to główną wadę zarządzania operacyjnego, ponieważ jeśli poszczególne komponenty organizacji nie współpracują dobrze ze sobą, zarządzanie operacyjne będzie miało ograniczony sukces w organizacji.