Co to jest motywacja do zysku?

Organizacje można podzielić na kategorie: firmy nastawione na zysk lub organizacje non-profit. Pierwsze są tworzone w celu osiągnięcia zysku poprzez prowadzenie komercyjnych przedsiębiorstw, podczas gdy drugie mają na celu realizację celów niezwiązanych z osiąganiem zysku. Chociaż oba rodzaje organizacji mają wspólne podobieństwa, takie jak otrzymywanie przychodów i ponoszenie kosztów, firmy odróżniają się od organizacji non-profit „motywacją do zysku”, co oznacza, że ​​są prowadzone w celu uzyskania większych przychodów niż poniesionych wydatków.

Wskazówka

Motywem zysku jest chęć zarabiania pieniędzy na transakcjach zawieranych przez firmę.

Podstawy zysku

„Przychody” to suma, którą firma zarabia dzięki sprzedaży swoich produktów klientom. W przeciwieństwie do tego „koszt” to suma, jaką firma wydaje zarówno na nabycie sprzedawanego przez siebie produktu, jak i na prowadzenie działań niezbędnych do jego sprzedaży. Przychód pomniejszony o wydatki równa się dochodowi firmy, co oznacza zmianę w zasobach finansowych tej firmy. Jeśli dochód jest dodatni, nazywa się go „zyskiem”; jeśli dochód jest ujemny, nazywa się to „stratą”.

Motyw zysku

Motyw zysku jest czasami nazywany „motywacją do zysku”. Odnosi się do stwierdzenia ekonomicznego, że organizacje potrzebują zachęt, aby przekonać je do rezygnacji z zasobów zainwestowanych w działalność. Upraszczając, oznacza to, że organizacje muszą oczekiwać, że otrzymają coś, co jest warte więcej niż ich inwestycja, zanim zechcą zainwestować. W większości przypadków oznacza to, że organizacja oczekuje zysku na swoich transakcjach i inwestycjach.

Motyw zysku w odniesieniu do osób

Poszczególne osoby są podobne do organizacji w tym, że potrzebują wystarczających bodźców, aby przekonać ich do wykorzystania swoich zasobów przez innych. Jeśli nie ma takich bodźców, jednostka zachowuje swoje zasoby i wykorzystuje je dla własnej korzyści. Na przykład, pracownik musi otrzymać wynagrodzenie / pensję i / lub inne formy rekompensaty, takie jak świadczenia pracownicze i doświadczenie, zanim będzie chciał świadczyć swoją siłę roboczą.

Motyw zysku w odniesieniu do biznesu

Motyw zysku definiuje biznes, co oznacza, że ​​jest jedną z podstawowych przesłanek, na których zakłada się i prowadzi działalność. Firmy starają się uzyskać jak najwyższe dochody przy minimalnych wydatkach, aby generować jak najwyższe zyski, które zostaną przekazane ich właścicielom i / lub inwestorom. Motyw zysku nie jest jedyną naczelną zasadą biznesu i nie zawsze jest najważniejszym celem w perspektywie krótkoterminowej. Na przykład firma może chcieć wchłonąć niższe zyski, a nawet straty w teraźniejszości, aby wzmocnić swoją pozycję i zwiększyć swój udział w rynku, tak aby w przyszłości osiągać wyższe zyski.

Wady motywu zysku

Zysk jest podstawową motywacją dla każdej firmy, ale należy go łączyć z ludzkością, szacunkiem i etyką. Zezwolenie na prowadzenie działalności wyłącznie w oparciu o założenie, że więcej znaczy lepiej, istnieje realne niebezpieczeństwo. Bez etycznych regulacji firm mogą powodować katastrofy ekologiczne, łamanie praw człowieka i poświęcanie bezpieczeństwa pracowników. Historia ruchu robotniczego w tym kraju opiera się w dużej mierze na wadach, jakie wynikają z umożliwienia przedsiębiorstwom rozwoju z czystym motywem zysku. Obecnie firmy są kontrolowane pod kątem ich globalnych działań, obserwując, jak traktują swoich pracowników i środowisko na całym świecie podczas prowadzenia działalności.