Jak ponownie zainstalować Active X

ActiveX to technologia firmy Microsoft, która współpracuje z programem Internet Explorer w celu dostarczania specjalnych funkcji, takich jak animacje lub paski narzędzi, do przeglądarki. Internet Explorer monituje o zainstalowanie formantu ActiveX, gdy odwiedzasz stronę sieci Web wymagającą tego formantu. Zainstaluj ponownie formant ActiveX, jeśli masz z nim problemy, najpierw usuwając istniejący formant, a następnie ponownie odwiedzając wymagającą go stronę sieci Web.

1

Uruchom przeglądarkę Internet Explorer, kliknij przycisk „Narzędzia” w prawym górnym rogu okna i wybierz „Zarządzaj dodatkami” z menu rozwijanego.

2

Rozwiń menu „Pokaż” i wybierz opcję „Pobrane elementy sterujące”. W oknie są teraz wyświetlane wszystkie zainstalowane formanty ActiveX.

3

Podświetl formant ActiveX, który chcesz usunąć i ponownie zainstalować.

4

Kliknij łącze „Więcej informacji” w dolnej części okna, a następnie kliknij przycisk „Usuń”, aby odinstalować wybrany formant ActiveX. Kliknij przycisk „Zamknij”, aby powrócić do głównego okna przeglądarki Internet Explorer.

5

Przejdź do strony sieci Web, która wymaga właśnie usuniętego formantu ActiveX, a następnie wybierz opcję „Instaluj”, gdy w górnej części okna pojawi się okno dialogowe.